ފަހުގެ ޙަބަރު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގަރާމްގެ ބައިވެރިންނާއި ޑިފެންސް މިނސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

   2016 ޑިސެމްބަރ 3 އިން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާ 18 ވަނަ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޭޕްމްގައި ބައިވެރިވުމަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ ކެޑޭޓުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު...

އައި.ސީ.އައި.އޭ 2016 ގައި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒްމް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

  އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިމަހުގެ 19 އިން 20އަށް ބޭއްވުނު 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިސްލާމިކް އަވޭކަނިންގ – އައި.ސީ.އައި.އޭ 2016' ގައި ކުރިއަށްދިޔަ 'ޖިހާދް، އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ޓެރަރިޒަމް' ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރގެ...

އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އާ ޔުނިފޯރމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

  12 ނޮވެމްބަރ 2016 އިން ފެށިގެން އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާނެ ޔުނިފޯރމް  މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިފްތިތާހްކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ.     ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި 11 ނޮވެމްބަރ 2016 ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު...

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ސޮފްޓްވެއާރ އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

  ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީ.އައީ.ޓީ) އާއި ގުޅިގެން ހެދި "މަކުޑި" ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރ...

އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 7 ވަނަ އޭޝިޔަން މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް (އޭ.އެމް.ސީ.ޑީ.އާރް.އާރް) ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

  މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 2 ން 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށްދާ 7 ވަނަ "އޭޝިޔަން މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން" ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.     މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ