ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
އަލިފާނުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާ އުޅަނދުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ޗެކްކޮށް އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރާނަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
އަލިފާނުގެ ޙަދިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މިހާރު މި އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ފާއިތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
ފަހުގެ ޙަބަރު

ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ސޫދާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިސް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ސިރާޖުއްދީން ޙާމިދު ޔޫސިފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   ބަންޑާރަކޮށީގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވެވި މި...

ބަންޑާރަކޮށީގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ނުވަބުރީގެ ޢިމާރާތް އަންނަ އަހަރުގެ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު ބަންޑާރަކޮށީގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ނުވަ ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހަށް ނިންމައި، ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެކަމަށާއި، މިއީ ސިފައިންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ...

ދިވެހި ސިފައިން ފެނިގެންދަނީ ޤައުމީ ކަންކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިޖާބަދޭ ލަޝްކަރުގެ ގޮތުގައި: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ދިވެހި ސިފައިން އަބަދުވެސް ތަމްސީލުކޮށްފައިވަނީ، ޤައުމީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަދި އެންމެ އަވަހަށް އިޖާބަދޭ ފައުޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިމަބިހި...

އަލިފާނުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އަންނަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލިފާނުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީއާއެކު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، 8.5...

ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާ އުޅަނދުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ޗެކްކޮށް އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރާނަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކުން ލިބިދާނެގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާ އުޅަނދުތައް މިއަހަރުގެތެރޭގައި ސިފައިން ޗެކްކޮށް، ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރާނެކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ