ފަހުގެ ޙަބަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކޯސްޓްގާޑް ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ...

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސަލެންސީ މރ. އަތުލް ކޭޝަޕް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވެވި މި...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އެމެރިކާގެ ހަވާއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ހަވާއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހަވާއީއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ ޤައުމުތަކުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން...

ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފާއި ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދުގައި ބާއްވާ ތިންވަނަ ޑިފެންސް ސްޓާފް ޓޯކްސްގައި ބައިވެރިވާ ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ވަފުދެއް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާން...

ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ސޫދާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިސް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ސިރާޖުއްދީން ޙާމިދު ޔޫސިފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   ބަންޑާރަކޮށީގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވެވި މި...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ