ފަހުގެ ޙަބަރު

އަލިފާނުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އަންނަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލިފާނުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީއާއެކު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، 8.5...

ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާ އުޅަނދުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ޗެކްކޮށް އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރާނަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކުން ލިބިދާނެގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާ އުޅަނދުތައް މިއަހަރުގެތެރޭގައި ސިފައިން ޗެކްކޮށް، ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރާނެކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް...

އަލިފާނުގެ ޙަދިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މިހާރު މި އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މިހާރު މި އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ ކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.   އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ  އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ...

ފާއިތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުވައްސަސާތަކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމަށް މިއަދު ކޯސްޓްގާޑު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފު އުމަރާއި ސްރީލަންކާގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާއިން މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހަތަރު މަސްވެރިއަކު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށާއި، އެމީހުން ހޯދައިދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދި ސްރީލަންކާގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަދި ޕާލަމެންޓް މެންބަރު، މިސްޓަރ އެޗް.އެމް ހެރިސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ