ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ސާރކިއުލަރ 28/CIR/2012/09

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން - 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނޫސް ބަޔާން - 30 ޖުލައި 2017

ނޫސް ބަޔާން

Statement by the Minister of Defence and National Security Adam Shareef Umar At the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction New Delhi, India, 2-5 November 2016

Statement given by Defence Minister on the Maldives First International Semninar on Counter Terrorism

ނޫސްބަޔާން - އެން.ސީ.ޓީ.ސީ 22 އޭޕްރީލް 2016

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިން. އޮފިސަރ)

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފަހުގެ ޙަބަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ސިލްސިލާކޮށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ރޭ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިފައިންނާ މުޚާތަބު...

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ބައްލަވާލައްވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ބޭރު ދުނިޔެއާއި ގުޅުވައިދޭ މައި ދޮރާށި ކަމަށްވުމާއެކު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް...

މިހާރު ރާއްޖެއައިސް އުޅޭ ޗައިނާ ނޭވީގެ ތިން މަނަވަރުގެ ކޮމާންޑަރ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި މިހާރު ރާއްޖެ އައިސްއުޅޭ ޗައިނާގެ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން ނޭވީގެ ތިން މަނަވަރުގެ ކޮމާންޑަރ، ރެއާ އެޑްމިރަލް ޝެން ހާއޯ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ . މިއަދު މެންދުރު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކޯސްޓްގާޑް ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ...

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސަލެންސީ މރ. އަތުލް ކޭޝަޕް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވެވި މި...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ