ފަހުގެ ޙަބަރު

ފާއިތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުވައްސަސާތަކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމަށް މިއަދު ކޯސްޓްގާޑު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފު އުމަރާއި ސްރީލަންކާގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާއިން މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހަތަރު މަސްވެރިއަކު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށާއި، އެމީހުން ހޯދައިދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދި ސްރީލަންކާގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަދި ޕާލަމެންޓް މެންބަރު، މިސްޓަރ އެޗް.އެމް ހެރިސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް (ރޓ) އަންބަރީ ޢަބްދުއްސައްތާރުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަންބަރީ ޢަބްދުއް ސައްތާރުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި،...

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް އަސަރުފޯރާފަދަ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް އަސަރުފޯރާފަދަ ކަންކަމަށް މިއަދު ދިވެހިން ފާރަވެރިވާންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިހެންވިދާޅުވީ 2004 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ދިވެހިން...

ޖަޕާނުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، ހިރޮޔޫކީ މިޔަޒާވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

  ޖަޕާނުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ހިރޮޔޫކީ މިޔަޒާވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.     މިއަދު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ އަޚުވަންތަ...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ