ގުޅުއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްފާ ހުރިހާ ސިޓީއެއް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ: މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށް

All letters sent to the Ministry should be addressed to: Minister of Defence Uza. Mariya Ahmed Didi

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

3322601

3325525

9906384

admin@defence.gov.mv

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކުއިޒިޝަން ސެކްޝަން

3324310, 3327881, 3313124

3326745

3322601 : 3713, 3197, 3296, 3612, 3592, 3288, 3365, 3532

accounts@defence.gov.mv

ލީގަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އެފެއަރޒް

3342692

3325525

3513 - 3236

ibrahim.faiz@defence.gov.mv

ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑާސާ)

3321850 00960

3307874 00960

7787176 00960

dasa@defence.gov.mv