ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ގައި ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، އެ ކޮމާންޑުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އިދާރި ބައިގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.